Seuran säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

§ 1 Yhdistyksen nimi on Iisalmen Seudun Kuvataideseura ry. Sen toiminta-alue on Iisalmen kaupunki lähialueineen ja kotipaikkana Iisalmen kaupunki.

 
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

§ 2 Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää yläsavolaista kuvataidekulttuuria taiteilijoiden, taiteen harrastajien ja taideyleisön yleishyödyllisenä yhteistyönä. Tätä tarkoitusta varten yhdistys järjestää taidenäyttelyjä ja muita taidetilaisuuksia, jakaa  stipendejä, ylläpitää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä tekee kulttuuria edistäviä aloitteita.


YHDISTYKSEN JÄSENET

§ 3 Taiteilijajäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka täyttää kolme (3) seuraavista kriteereistä:

 • osallistuminen alueelliseen jurytettyyn näyttelyyn
 • osallistuminen valtakunnalliseen jurytettyyn näyttelyyn
 • kuvataiteilijan koulutus
 • yksityisnäyttelyn pitäminen museossa tai ammattimaisesti ylläpidetyssä galleriassa
 • muut ansiot taiteilijana 

Taiteilijajäseneksi pyrkivän tulee jättää yhdistyksen johtokunnalle vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ansioluetteloineen ja muine perusteluineen. Harrastajajäseneksi johtokunta voi hyväksyä kuvataiteen harrastajan, joka haluaa olla mukana seuran toiminnassa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kaikilla taiteilija-, harrastaja- ja kunniajäsenillä on yhtäläinen oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannattajajäseneksi voivat liittyä yhdistyksen toimintaa tukevat henkilöt tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.   


EROAMINEN

§ 4 Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Ero astuu voimaan heti. 

§ 5 Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen kahtena peräkkäisenä vuotena. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen johtokunnan erottamispäätöksen kumoamiseksi. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 


JÄSENMAKSU

§ 6 Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Maksavia jäseniä ovat taiteilija-, harrastaja- ja kannattajajäsenet. Kunniajäsenet ja alle 18-vuotiaat eivät suorita jäsenmaksua. 


KOKOUKSET

§ 7 Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous, joka pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään loka- marraskuussa. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosi- ja syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden sisällä siitä, kun jäsenten esitys on tehty. Kutsu vuosi-, syys- ja ylimääräisiin kokouksiin on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

§ 8 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus.
 6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnalle.
 8. Vahvistetaan syyskokouksessa alustavasti käsitelty toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
 9. Vahvistetaan syyskokouksessa alustavasti käsitelty talousarvio kuluvalle vuodelle.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään mahdolliset ehdotukset näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä.
 12. Käsitellään johtokunnan valmistamat ja jäsenten vireille panemat muut asiat.

§ 9 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan  viidestä seitsemään (5-7) täysi-ikäistä yhdistyksen jäsentä johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi sekä yhdestä kolmeen (1-3) täysi-ikäistä yhdistyksen jäsentä johtokunnan varajäseniksi.
 7. Valitaan tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 9. Käsitellään johtokunnan laatima alustava toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle.
 10. Käsitellään johtokunnan laatima alustava talousarvio tulevalle vuodelle.
 11. Käsitellään mahdolliset ehdotukset näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä.
 12. Käsitellään johtokunnan valmistamat ja jäsenten vireille panemat muut asiat. 

§ 10 Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaadittaessa suoritetaan suljettu lippuäänestys. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet taiteilija-, harrastaja-  ja kunniajäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla ja vaalikelpoisella on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 


YHDISTYKSEN HALLINTO

§ 11 Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen talouden ja omaisuuden hoitamisesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokunnan muodostavat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja sekä  viidestä seitsemään (5-7) varsinaista ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi nimetä muita tarvittavia toimihenkilöitä ja työryhmiä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen sijastaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Halutessaan johtokunta voi pitää myös etäkokouksia. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä ovat läsnä. 

§ 12 Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,  yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Julkisia lausuntoja yhdistyksen nimissä voivat antaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

§ 13 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Johtokunnan tehtävänä on pitää yhdistyksen tuloista ja menoista kirjanpitoa kirjanpitolain mukaan. Tilit ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. 


MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

§ 14 Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos yhdistyksen vuosikokouksessa sekä kuukauden aikana pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa muutosehdotus hyväksytään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. 

§ 15 Yhdistyksellä on oikeus varsinaisen toimintansa tukemiseksi harjoittaa verkkokauppa-, taidelainaamo-, kahvila-, kioski- tai arpajaistoimintaa saatuaan asianomaisen luvan. Tukitoiminnan päämääränä on aina oltava yhdistyksen yleinen hyöty. Yhdistyksellä on myös oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, joita hoidetaan lahjoittajan määräysten mukaan tai sellaisten puuttuessa johtokunnan määräämällä tavalla. 

§ 16 Yhdistyksen purkamisesta päätetään sääntömääräisessä kokouksessa ja päätös vahvistetaan ylimääräisessä kokouksessa, joka pidetään vähintään kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta. Purkamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. 
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

§ 17 Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat Iisalmen kaupungille yläsavolaisen kuvataiteen hankkimista varten kaupungin kokoelmiin. 
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

§ 18 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä

Rekisteröity 24.5.2016

Uusimmat kommentit

20.08 | 13:58

Juha Kuosmasen järvimaisema on todella hyvä . Kuulas,kaunis m...

14.06 | 20:04

Tuula Kettusen Maria Egyptiläinen on erikoisen viehättävä taulu-t...

02.02 | 21:20

Avannon suojassa on aivan lumoava taulu,samoin Surullinen lohdutt...

19.10 | 17:29

Tuula Kettusen eläintaulu on lumoava. Marja-Liisan Muuttajat on todella hyvä.